Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Wegrijden.nl / VekaBest

VekaBest verkeersleermiddelen B.V., kantoorhoudende te 5684 PT Best, De Dieze 22, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 17046292 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Veka Best verkeersleermiddelen B.V., hierna Veka Best

De ondernemer die bedrijfsmatig verkeersleermiddelen verkoopt. Deze algemene voorwaarden gelden ten aanzien van alle werkzaamheden van Veka Best, VTO vervoer & logistiek, theorie-leren.nl en theorie-blokken.be

 1. Aanbieding

Iedere offerte van Veka Best betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.

 1. Overeenkomst

Ieder verkoop- en leveringscontract dat tussen opdrachtgever en Veka Best tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.

 1. Producten en diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Veka Best.

 1. Voorwaarden

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 1. Opdrachtgever/wederpartij

Degene die met Veka Best een overeenkomst is aangegaan tot het leveren of ter beschikking stellen van enige goederen en/of elektronische producten danwel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, hetzij rechtstreeks, via een derde, danwel middels een door Veka Best ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, alsook degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.

 1. Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de  opdrachtgever  aan Veka Best.

 1. Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 1. Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 1. Bedenktijd

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 1. Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en overeenkomst op afstand die betrekking heeft op door Veka Best, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Veka Best waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.3          Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.4          Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5          De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Veka Best en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.8          Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Veka Best.

2.9          In geval van wijzigingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden zullen steeds de voorwaarden van toepassing zijn zoals deze gelden ten tijde van de overeenkomst danwel offerte.

2.10        Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen, overeenkomsten

3.1          Alle door Veka Best uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2          Alle door Veka Best uitgebrachte aanbiedingen danwel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding danwel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd. Indien een offerte of aanbieding van Veka Best een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Veka Best recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

3.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4          Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.5          Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van Veka Best.

3.6          Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Veka Best.

3.7          Veka Best kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Veka Best ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.8          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Veka Best daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Veka Best anderszins aangeeft.

3.9          Een samengestelde prijsopgave verplicht Veka Best niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10        Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.11        In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

-              naam van de opdrachtgever;

-              datum van de overeenkomst/offerte

-              omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving

-              kwaliteit- kwantiteitsomschrijving

-              de geraamde datum van levering/uitvoering;

-              de hoogte van een eventuele borgsom;

-              het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

-              eventuele bijzondere voorwaarden;

-              termijnen en wijzen van betaling.

3.12        De overeenkomst tussen Veka Best en opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) of elektronische bestelling, inschrijving of opdracht bij Veka Best en na schriftelijke aanvaarding van deze bestelling door Veka Best. Opdrachtgever aanvaardt bij de overeenkomst uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

3.13        De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Veka Best kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

3.14        Op Veka Best rust geen enkele verplichting om opdrachtgever middelen ter beschikking te stellen te zake invoerfouten door opdrachtgever te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van opdrachtgever zoals deze door Veka Best is ontvangen als juist. Invoer- en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1          Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals onder andere reis- en verblijf-, installatie-, montage-, transport-, of verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4.2          De in de aanbiedingen of offertes van Veka Best weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren De prijzen zoals Veka Best deze in haar brochures danwel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is Veka Best gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.  Indien Veka Best de ontbindingsverklaring niet binnen acht dagen na ontvangst door opdrachtgever van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1          De overeenkomst wordt door Veka Best naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitgevoerd.

5.2          De overeenkomst tussen Veka Best en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.3          Veka Best heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4          Veka Best is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Veka Best zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Veka Best de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd.

5.5          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan danwel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Veka Best zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.6          Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Veka Best een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.7          Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Veka Best gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Veka Best en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden danwel te vernietigen.

5.8          De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Veka Best steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Veka Best derhalve  eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Veka Best dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.9          Indien Veka Best gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Veka Best.

5.10        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van de wederpartij, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

5.11        Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Veka Best gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Veka Best die daardoor direct of indirect is ontstaan

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1          Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door Veka Best aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Veka Best. Onder "Veka Best" wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie Veka Best met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

6.2          Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen e.d. die door Veka Best worden gehanteerd blijven ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van Veka Best en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Veka Best, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Veka Best en de wederpartij gebruikt te worden.

6.3          Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veka Best enige door Veka Best aan Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Veka Best is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

6.4          Geen enkele bepaling in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen Veka Best en Opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,=, ineens te vermeerderen met een boete van € 5.000,= elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de Veka Best overigens te zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

6.5          Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Veka Best ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, e.e.a. in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Veka Best of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

6.6          De wederpartij vrijwaart Veka Best voor aanspraken van derden, te zake van goederen afkomstig van Veka Best, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 7: Koop op afstand

 • Als Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7, geldt tevens het bepaalde in dit artikel.
 • Ieder aanbod van Veka Best is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Opdrachtgever heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Veka Best geleverde goederen, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Opdrachtgever te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Veka Best, die Veka Best binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

7.2          Opdrachtgever dient geleverde goederen in het in dit artikel beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten van retourneren zelf te voldoen.

7.3          Het bepaalde onder 7.1 geldt niet indien de overeenkomst tussen Veka Best en Opdrachtgever betrekking heeft op:

 1. goederen of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van opdrachtgever;
 2. goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals onder andere doch niet uitsluitend inlogcodes voor online producten e.d.;
 4. goederen die sneltijdig verouderen;
 5. verzegelde computerprogrammatuur waarvan Opdrachtgever het zegel heeft verbroken;

7.4          M.b.t. leveringen door Veka Best geldt, met uitsluiting van artikel 46f Boek 7 BW, het bepaalde in artikel 9

7.5          Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o             De prijs inclusief belastingen;

o             Kwaliteit- kwantiteitsomschrijving;

o             Omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving;

o             De eventuele kosten van verzending;

o             De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o             Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o             De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o             De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o             De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o             De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o             De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o             De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o             Het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

7.6          Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Veka Best onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Veka Best is bevestigd, is er geen sprake van enige overeenkomst tussen partijen.

7.7          Veka Best kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Veka Best op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7.8          Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 8: Herroepingsrecht bij koop op afstand

8.1          Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Veka Best bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2          Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Veka Best retourneren, conform de door Veka Best verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Veka Best. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels de wijze waarop Veka Best dit voorafgaand bekend heeft gemaakt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Veka Best heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Veka Best dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Veka Best.
 • Veka Best kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Veka Best dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Lid 2       Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Lid 3       Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:

 • betreffende vervoer te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1          Betaling van de facturen van Veka Best dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Veka Best De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Veka Best te verrekenen met de door Veka Best in rekening gebrachte bedragen.

9.2          Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Veka Best aangewezen bank- of girorekening. Veka Best heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de contante betaling, vooruitbetaling, c.q. zekerheid voor de betaling van de Opdrachtgever te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Veka Best, totdat de  zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Veka Best is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Veka Best bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Veka Best voortvloeiende schade.

9.3          Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.4          Zonder schriftelijke toestemming van Veka Best is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Veka Best te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op Veka Best, uit welke hoofde dan ook.

9.5          De betalingstermijn als bedoeld onder 9.1 is een fatale termijn. Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling  in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van Veka Best om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

-              over de eerste Euro 2.500,                                               -    15% met minimum van € 50,-

-              over de volgende Euro 2.500,                                          -    10%

-              over de volgende Euro 5.000,                                          -    5%

-              over de volgende Euro 190.000,                                     -    1%

-              over het meerdere boven de Euro 200.000,                -  0,5% met maximum van € 6.775,-

9.6          In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever of niet of niet-behoorlijke nakoming van een op Opdrachtgever rustende verplichting is Veka Best gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van Veka Best om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

9.7          Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Veka Best, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 50,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra Veka Best rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn.

Het voorgaande laat onverlet het recht van Veka Best om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

9.8          Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.9          De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Veka Best kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten terzake verloren.

9.10        Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Veka Best gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

9.11        Veka Best kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Veka Best kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 10: Levering en leveringstermijnen

10.1        De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Veka Best steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Veka Best derhalve  eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Veka Best dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10.2        Veka Best kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming Veka Best kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling,  enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.

10.3        Veka Best zal na ontvangst van de bestelling/opdracht van Opdrachtgever de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen, als het bestelde goed of product voorradig is.

10.4        Veka Best is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Veka Best heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Veka Best volledig is nagekomen.

10.5        Indien Veka Best gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Veka Best.

10.6        Levering van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van Veka Best. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Veka Best gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

10.7        Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door Veka Best, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen.

10.8        Indien partijen zijn overeengekomen dat levering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van Veka Best, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.9        Veka Best bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.

10.10     Veka Best is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever danwel aan derden ten tijde danwel ten gevolge van de aflevering van de producten.

10.11     Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Veka Best gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Veka Best die daardoor direct of indirect is ontstaan.

10.12     In geval dat Veka Best ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren danwel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe  termijn. Veka Best zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.

Artikel 11 : Reclames, klachten, retourzendingen

11.1        De door Veka Best te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. BMX kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

11.2        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming danwel voorwaarden van Veka Best, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken danwel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar Veka Best geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

11.3        De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten danwel uitgevoerde werkzaamheden zijn geleverd en geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, be -of verwerkt, aan derden zijn doorgeleverd of in gebruik zijn gegeven, danwel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn.

11.4        De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen danwel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik danwel handelsdoeleinden

11.5        Reclamaties terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen vijftien dagen na levering te geschieden met duidelijke omschrijving van de klachten aan Veka Best mee te delen. Zonder dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Veka Best m.b.t. gebreken in de geleverde goederen of producten. Veka Best zal op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.

11.6        Reclamaties terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen, welke termijn als vervaltermijn geldt.

11.7        De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Veka Best in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Veka Best in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

11.8        Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.9        Onverminderd de verplichtingen van Veka Best zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten danwel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.

11.10     Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal Veka Best de te leveren zaken danwel diensten, naar de keuze van Veka Best, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Veka Best de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan Veka Best.

11.11     Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Veka Best, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

11.12     Opdrachtgever is verplicht ingeval van retour te zenden goederen of producten deze goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij anders is overeengekomen.

11.13     Reclameren is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit redelijk is te achten.

11.14     Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Veka Best geven de wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Veka Best op te schorten.

11.15     Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid danwel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.

11.16     Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van Veka Best, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

11.17     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.18     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Veka Best en de door Veka Best bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.

11.19     Voor de door Veka Best geleverde doch door haar van derden betrokken diensten en/of zaken geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten en/of zaken aan Veka Best garantie heeft gegeven.

11.20     Reclamaties te zake van de hoogte van de door Veka Best verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

11.21     Voor zover herstel danwel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is Veka Best nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, vuistpand en risico

12.1        Alle door Veka Best te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Veka Best, zolang de wederpartij enige vordering van Veka Best niet heeft voldaan, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.

12.2        Opdrachtgever verplicht zich nu op eerste verzoek van Veka Best een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 12.1 bedoelde (roerende) zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Veka Best op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van Veka Best te verstrekken.

12.3        De door Veka Best aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Opdrachtgever volledig voor diens rekening en risico.

12.4        De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteit van de wederpartij plaatsvindt.

12.5        De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Veka Best veilig te stellen.

12.6        Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Veka Best te kort schiet of Veka Best goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Veka Best gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal Veka Best te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.

12.7        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Veka Best daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.8        De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Veka Best ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Veka Best gerechtigd tot de penningen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1        Veka Best is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Veka Best is uitgegaan door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/onvolledige informatie en/of gegevens. Veka Best, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, soft – en hardware zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Opdrachtgever van bedoelde goederen, producten, soft – en hardware op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Veka Best aanvaardt dan ook slechts dwingendrechtelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

13.2        Veka Best is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veka Best.

13.3        De totale aansprakelijkheid van Veka Best zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Veka Best aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting).

13.4        De aanwezigheid van een gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen m.b.t. geleverde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

13.5        Veka Best is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

13.6        De aansprakelijkheid van Veka Best is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.7        Veka Best is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.8        Veka Best is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Veka Best geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten.

13.9        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veka Best of zijn leidinggevenden.

13.10      Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Veka Best slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Veka Best deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Veka Best ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zeer gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Veka Best hierop adequaat kan reageren.

13.11     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Veka Best meldt.

13.12     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

13.13      De wederpartij vrijwaart Veka Best voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Vekabest toerekenbaar is.

13.14      Indien Veka Best uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Veka Best zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is Veka Best, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Veka Best en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij

13.15      Een storing met betrekking tot het online platform van Veka Best kan niet leiden tot schadevergoeding aan de wederpartij. Veka Best is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

13.16     De aansprakelijkheid van Veka Best is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming/Overmacht

14.1        Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te deze verstaan: Elke van de wil van Veka Best onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, revolutie, terrorisme of daarmee overeenkomende toestanden, (stroom)storingen, storingen in de communicatielijnen of – systemen, gebreken of storingen aan (transport)voertuigen, verkeersstremming, ontploffing en andere calamiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen natuurrampen en omvangrijke ziekten van epidemiologische aard van personeelsleden, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij Veka Best alsmede bij derden, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.

14.2        Veka Best is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.3        Veka Best kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4        Bij een overmacht situatie zoals genoemd in artikel 14.1 zijn Veka Best en opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Veka Best zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 14.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.

14.5        Indien Veka Best al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan bij het optreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 14.1, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft, geldt dit niet. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

 

Artikel 15: Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

15.1        Indien opdrachtgever op enige wijze jegens Veka Best tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van Opdrachtgever, staking van de onderneming van Opdrachtgever, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld; ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd; Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veka Best ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) zijn vermogen, is Veka Best, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

15.2        Indien Veka Best conform het in artikel 15.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van Veka Best, al hetgeen opdrachtgever aan Veka Best uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Veka Best zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht op te schorten.

15.3        Veka Best is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Veka Best op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan Veka Best overigens terzake toekomende rechten.

15.4        Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Veka Best gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder inbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.5        Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Veka Best gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Veka Best zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.6        De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

15.7        De wederpartij heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de wederpartij binnen dertig (30) dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

15.8        Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Veka Best, zal Veka Best in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Veka Best extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Veka Best anders aangeeft.

15.9        Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

15.10     De wederpartij is gehouden Veka Best tijdig alle informatie te verstrekken, welke Veka Best naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Veka Best verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Veka Best zijn verstrekt heeft Veka Best het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Veka Best - bij de wederpartij in rekening te brengen.

15.11     Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

16.1        Op een met Veka Best gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2        Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Veka Best ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

16.3        Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

16.4        Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

16.5        Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

16.6        Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Veka Best en de wederpartij op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

 

Artikel 17. Geheimhouding

Opdrachtgever en Veka Best zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 18: Algemene voorwaarden

18.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

18.2        Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

18.3        De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Gebruiksrecht van elektronische producten voor (klassikale) onderwijsdoeleinden

1: Definities:

 1. Gebruiksrecht/Licentie:

Het door Vekabest aan Opdrachtgever verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, een Product in zijn organisatie te (doen) gebruiken voor onderwijsdoeleinden;

 1. Product:

Computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in elektronische vorm door Vekabest aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, al dan niet online, e.e.a. in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het Gebruiksrecht worden onder het Product mede Updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het Product begrepen;

3             Update(s):

Alle vervolgversies en nieuwe releases van een Product welke door Vekabest aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

2: Specificaties en gebruik:

2.1          Het Product zal aan Opdrachtgever online ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeengekomen;

2.2          Opdrachtgever is verplicht het Product zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door Vekabest worden verstrekt. Opdrachtgever zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het Product toestaan.

2.3          Vekabest is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever nadere (gebruiks-)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het Product te geven. Opdrachtgever verklaart deze nadere (gebruiks- )aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.

3: Reikwijdte van gebruiksrecht en updates:

3.1          Vekabest verleent aan Opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het product. Het gebruiksrecht omvat alleen de bevoegdheden die in deze voorwaarden respectievelijk de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het Opdrachtgever op geen enkele wijze toegestaan het product geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen;

3.2          Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen: Het laden, in beeld brengen, raadplegen en het gebruik van een Product specifiek voor (klassikaal) onderricht en het laten functioneren van het Product conform daarbij behorende schriftelijke specificaties van Vekabest;

3.3          Het Gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Opdrachtgever van de voor het Product geldende vergoeding.

3.4          De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht t.b.v. eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Opdrachtgever, doch nooit zodat deze (kunnen) leiden tot enige vorm van (commerciële) exploitatie van het Product of een gedeelte daarvan door Opdrachtgever of een derde. Opdrachtgever is gerechtigd tot klassikaal gebruik van het Product onder uitdrukkelijke in acht name van het bepaalde in dit artikel en voorts alleen indien dit gebruik het gebruik voor onderricht betreft. Het is Opdrachtgever op geen enkele wijze toegestaan het Product of exemplaren daarvan of Gebruiksrechten daarvoor, af te geven of over te dragen aan beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij Vekabest daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.5          Onverminderd het bepaalde onder 3.2, is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Opdrachtgever zelf, behoudens voorzover Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Vekabest of dit noodzakelijk is voor het door Vekabest met het Product beoogde gebruiksdoel.

3.6          Indien het Product aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, zoals diskettes, Cd-rom- of Dvd-schijven, blijven deze te allen tijde eigendom van Vekabest. Ten aanzien daarvan vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Opdrachtgever plaats, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtgever m.b.t. die gegevensdragers en de risico-overgang zoals elders in deze voorwaarden geregeld.

3.7          Indien het Product voor online gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal Vekabest zich ervoor inspannen dat Opdrachtgever 24 uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het Product. Hier toevoegen dat bij storingen geen recht op schadevergoeding of compensatie bestaat.

3.8          Het is Opdrachtgever niet toegestaan van het Product een reservekopie te maken;

3.9          Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode;

3.10        Tenzij anders overeengekomen omvat het Gebruiksrecht ook de periodieke toezending op abonnementsbasis van Updates of afhankelijk van de aard van het Product en/of het online ter beschikking stellen van Updates, tegen betaling door Opdrachtgever van de daarvoor bij Vekabest geldende vergoedingen;

3.11        Opdrachtgever zal aan Vekabest en door Vekabest daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot zijn ruimten waar zich het door Vekabest geleverde Product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, of te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door Opdrachtgever van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

4: Hardware:

4.1          Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever zélf zorg voor de aanschaf en installatie van de benodigde hardware om het Product te kunnen gebruiken;

4.2          Vekabest is niet aansprakelijk voor storingen of prestatieproblemen aan door de Opdrachtgever gebruikte hardware;

4.3          Artikel 4.2 is nadrukkelijk ook van toepassing op hardware die is geleverd door leveranciers die door Vekabest aan Opdrachtgever zijn geadviseerd, ongeacht of de facturatie en betaling van deze hardware via Vekabest is verlopen;

4.4          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig updaten van de software, inclusief antivirus- en antimalwaresoftware die op de hardware geïnstalleerd is.

4.5          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het upgraden of vervangen van hardware indien deze niet meer geschikt is voor het gebruiken van (doorontwikkelde versies van) het Product

 1. Garantie en aansprakelijkheid terzake het Product:

5.1          Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het Product geldt in afwijking op artikel 13 het bepaalde in dit artikel. Van een gebrek in de zin van dit artikel is uitsluitend sprake indien het Product niet functioneert conform de specificaties die men van een dergelijk Product in het maatschappelijk verkeer mag verwachten;

5.2          Na melding van een (vermeend) gebrek zal Vekabest onderzoeken of het (vermeende) gebrek wordt veroorzaakt door het Product zelf of door de wijze waarop het Product door de Opdrachtgever wordt gebruikt;

5.3          Indien het gebrek wordt veroorzaakt door het Product zelf, zal Vekabest voor eigen rekening het gebrek zo spoedig mogelijk (laten) verhelpen;

5.4          Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van gebreken die: niet reproduceerbaar zijn of niet een afwijking vormen van de onder 5.1 bedoelde specificaties of veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie, tenzij de Documentatie gebrekkig of onduidelijk is of veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens Vekabest aan Opdrachtgever verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het Product, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn of veroorzaakt zijn door gebruik van het Product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens Vekabest aan Opdrachtgever (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties of bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het Product gebruikt wordt (tenzij deze door Vekabest is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden) of veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of anderszins veroorzaakt zijn door niet aan Vekabest toe te rekenen oorzaken, zullen, indien zij door of namens Vekabest op verzoek van Opdrachtgever zijn verricht, door Opdrachtgever aan Vekabest worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van Vekabest;

5.5          Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft Opdrachtgever jegens Vekabest geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Product. Elke aansprakelijkheid van Vekabest voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade samenhangende met het Product en/of het gebruik daarvan door Opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens voorzover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vekabest, opzet en grove schuld van met instemming van Opdrachtgever door Vekabest ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Vekabest voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s);

5.6          Melding van een (vermeend) gebrek geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

Gebruiksrecht van elektronische producten en programmatuur

Ten aanzien van (de gebruiksrechten van) elektronische producten, programmatuur en

hardware die Veka Best ten tijde van de inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden niet

meer aanbiedt, geldt: Indien een wederpartij voortijdig deze producten bij Veka Best heeft afgenomen zullen de algemene voorwaarden die ten tijde van afname golden van kracht blijven.

---------------------------------------------------------------

Privacy beleid VekaBest Verkeersleermiddelen  

Dit is het privacy beleid van VekaBest Verkeersleermiddelen B.V tevens handelend onder de naam VTO Transportopleidingen. In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening wordt verwerkt.

In dit beleid laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele statement treft u altijd aan. Dit privacy statement is op 22 maart 2018 voor het laatst gewijzigd.

Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statement genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens zodat je online kunt leren voor examentrainingen, nascholing en e-learning. Ook verwerken wij de persoonsgegevens voor de bestelling en bezorging.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voornaam en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, betaalgegevens.
 2. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres voor registratie.
 3. Gegevens over het gebruik van de website door het gebruik van Cookies en Google Analytics.

Onze doelen voor het verwerken van de gegevens

 1. Je kunt inloggen om gebruik te maken van de leeromgeving.
 2. Je kunt een bestelling plaatsen op onze webshop en de bestelling betalen, waarna de producten worden toegezonden aan het door jou aangegeven adres.
 3. Om contact met je op te nemen en om vragen te beantwoorden.
 4. Om de bestelling te kunnen volgen en om vragen over de bestelling te kunnen beantwoorden, om een bestelling retour te kunnen ontvangen en de bestelling te verwerken.
 5. Voor verwerking in ons klantenbestand en administratie i.v.m. facturatie, afhandeling vragen en klachten, uitvoering dienstverlening.
 6. Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken.
 7. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren.
 8. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 9. Statistische gegevens zoals het totale aantal bezoekers, bezoekgedrag en demografische patronen te monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen op de wensen van de klant.
 10. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
 11. Ten behoeve van de veiligheid van de website en de dienstverlening van ons, alsmede het tegen gaan van fraude en misbruik.
 12. Onze servers registreren automatisch bepaalde logbestandgegevens waaronder je webbezoek, IP-adres, browsertype, pagina en URL waar je de website binnen komt of waar je de website verlaat, aantal klikken, landingspagina’s, bekeken pagina’s, etc.
 13. Voor archiefdoeleinden.
 14. Mailing over accountverificatie en wijzigen, bestelling of nieuwe functie van de website.

Gronden
De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • toestemming van u.
 • op basis van de uit te voeren overeenkomst.
 • een wettelijke plicht.

We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf. Ook is het mogelijk dat we de persoonsgegevens van derden ontvangen. We verwachten van deze derden dat zij de persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen verwerken en aan ons overdragen.

Derden

Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Bij de verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen (bijvoorbeeld de serviceproviders), met hen hebben wij een overeenkomst gesloten aangaande uw persoonsgegevens en/of deze derden hanteren eigen privacy voorwaarden, denk aan de vervoerder van uw bestelde producten. Wij zullen verder alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

Privacy van kinderen
Kinderen van jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van de ouder of voogd. Zonder toestemming mag een kind jonger dan 16 jaar geen gebruik maken van onze dienstverlening. Wanneer wij erachter komen dat een kind jonger dan 16 jaar alsnog gebruik maakt van onze website zonder toestemming, zullen wij de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Bij het aanmaken van een account dient een geboortedatum ingevuld te worden. Indien de geboortedatum niet overeenkomst met de minimumleeftijd, verschijnt er een verzoek waarbij de ouder of voogd toestemming dient te geven alvorens doorgegaan kan worden.

Beveiliging
Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je gebruiksnaam en wachtwoord.

Cookies
We maken gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeur te onthouden. U kunt cookies uitzetten via de browser. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics
Middels Analytics hebben wij inzage in het bezoekgedrag. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden opgeslagen op de servers van Google in de USA. In het privacy beleid van Google leest u meer hierover. Deze gegevens kunnen niet door ons worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Bewaren van gegevens
We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen.  

Rechten betrokkene
Je kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Wanneer informatie onjuist is, kun je verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kun je een toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan je verzoek uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit beleid genoemd.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering of het maken van bezwaar kun je richten aan de VekaBest t.a.v. Customer Support, De Dieze 22, 5684 PT Best of per e-mail t.a.v. Customer Support aan info@vekabest.nl.

Vragen over het beschermen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 040 - 2140080 of te mailen naar info@vekabest.nl

Scroll naar boven