Menu

Cart

Privacy Policy & Disclaimer

Wegrijden.nl — Pri­vacy Policy:

Woensdag 19 januari 2016

Wegrijden.nl respecteert de pri­vacy van alle gebruik­ers van haar site en draagt er zorg voor dat de per­soon­lijke infor­matie die u ons ver­schaft altijd vertrouwelijk wordt behan­deld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan dien­sten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw per­soon­lijke gegevens:

We zullen uw per­soon­lijke gegevens zon­der uw toestem­ming niet ter beschikking stellen aan der­den. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw per­soon­lijke infor­matie te bescher­men. De per­soon­lijke infor­matie wordt enkel en alleen gebruikt voor de dien­sten waar­voor u ze aan ons toev­ertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Wegrijden.nl maakt gebruik van cook­ies en andere tech­nolo­gieën om het online gebruiks­ge­mak voor u te ver­groten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daar­van de kwaliteit van onze dien­sten kun­nen ver­beteren. Door de cook­ies kun­nen we ver­schil­lende adver­ten­ties laten zien, adver­ten­tie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site advert­eren kun­nen cook­ies op uw pc plaat­sen of kun­nen web bea­cons gebruiken om infor­matie in te win­nen. Wegrijden.nl heeft geen toe­gang tot of con­t­role over deze cook­ies die wor­den gebruikt door der­den adverteerders.

U moet het pri­vacy beleid van deze der­den raad­ple­gen voor meer gede­tailleerde infor­matie over hun han­de­len, alsook voor instruc­ties over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Wegrijden.nl pri­vacy beleid is hier niet van toepass­ing op, we hebben geen con­t­role over de activiteiten van deze andere adver­teerders of websites.

Bij een bezoek aan onze web­site of bij gebruik van som­mige van onze pro­ducten slaan de servers automa­tisch infor­matie op, zoals URL, IP-adres, browser­type en –taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cook­ies wilt uitschake­len, kunt u dit doen via uw browser. Meer gede­tailleerde infor­matie over het beheer van cook­ies met spec­i­fieke web­browsers kun­nen wor­den gevon­den op de browsers betr­e­f­fende websites.

- Inter­net Explorer
- Fire­fox
- Safari


Heeft u sug­gesties, klachten, of vra­gen over onze Pri­vacy Pol­icy? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Een gratis theorie-examen oefenen?gratis theorie oefenen

Wil jij een compleet gratis theorie-examen oefenen?
Klik op jouw categorie (auto, motor of bromfiets) hieronder en test je theoriekennis!