Menu

Cart

Nieuwe Lever­ancier CBR the­o­rie exa­m­ens 2014!

Het CBR heeft besloten om in 2014 een nieuw the­o­rie exa­m­en­sys­teem te gaan gebruiken. Hier­bij ver­valt het tra­di­tionele 'klas­sikale’ sys­teem waar­bij iedereen naar het­zelfde scherm kijkt. 

Vol­gens het CBR hebben ze de keuze 'zorgvuldig voor­bereid’ en de Europese aanbeste­d­ing­spro­ce­dure gevolgd. Het CBRgaat gebruik maken van 'Cito-Trifork’. Zij gaan de spe­ciale soft­ware voor de the­o­rie exa­m­ens leveren.

Wat veran­dert er aan het theorie-examen?

Met het nieuwe sys­teem ver­valt de klas­sikale benader­ing die op dit moment wordt gebruikt. Vanaf (in de loop van) 2014 zullen de kan­di­daten het CBR the­o­rie exa­men indi­vidueel achter een com­puter afleggen. Wel in dezelfde ruimte met andere kan­di­daten, maar kan­di­daten kri­j­gen een eigen scherm. Hier­door is het sys­teem veel flex­i­beler en kan fraude beter wor­den voorkomen.

Verder kun­nen the­o­rie exa­men kan­di­daten sneller terecht voor een exa­men en kan­di­daten kun­nen beter het eigen tempo bepalen: je kunt naar alle waarschi­jn­lijkheid zelf doork­likken naar de vol­gende vraag! Ook krijg je direct nadat het exa­men is afgelopen feed­back over het gemaakte examen.

De inhoud van het exa­men veran­dert (op ‚nor­male’ wijzigin­gen na) nog niet. Het sys­teem is wel voor­bereid op nieuwe ontwik­kelin­gen. Het CBR moet nog wel de juiste hard­ware (lees: com­put­ers) gaan kiezen voor het systeem.

Begin van een video examen?

De over­stap naar een nieuw sys­teem komt natu­urlijk niet geheel onverwacht. Wij horen vaker geruchten over een in-ontwikkeling-zijnde video exa­men, waar­bij vra­gen wor­den gesteld over video’s in plaats van afbeeldin­gen. Ook zouden video exa­m­ens meer inter­ac­tief kun­nen wor­den.

We zijn in ieder geval razend benieuwd naar het nieuwe sys­teem, en zodra er meer over bek­end is laten wij het horen!