Menu

Cart

Het theorie-examen in cijfers

De slag­ingsper­cent­ages van de theorie-examens wor­den ieder jaar door het CBR gepub­liceerd in het jaarver­slag. Het per­cent­age van zowel het auto-, motor– als brom­fi­ets theorie-examen ligt ieder jaar rond de 50%. Ook in 2012 is dat het geval.

Opval­lend
Opval­lend aan de cijfers van het CBR, is de sti­jging van het aan­tal auto theorie-examens en de dal­ing van het aan­tal brom­fi­ets theorie-examens. Dit ver­schil wordt veroorza­akt door de invo­er­ing van 2toDrive in het laat­ste kwartaal van 2011. Met dit ini­ti­atief kun­nen 17-jarigen begeleid auto rij­den. Hier­door gaan een hoop jon­geren voor hun rijbe­wijs in plaats van voor een bromfietscertificaat.

Ver­schil in cijfers
Het sla­ginsper­cent­age voor motor– en auto theorie-examens steeg in 2012 vergeleken met 2011. Het sla­ginsper­cent­age bij de brom­fi­et­sex­a­m­ens daalde in 2012.

 Auto theorie-examen

  2012     2011    
  Afgenomen Vol­doende % ges­laagd Afgenomen Vol­doende

% ges­laagd

Auto 534.307 246.788 46,2% 487.685 217.611

44,6%

Motor theorie-examen

  2012     2011    
  Afgenomen Vol­doende % ges­laagd Afgenomen Vol­doende

% ges­laagd

Motor 69.426 36.780 53% 52.166 27.062

51,9%

Bromfiets theorie-examen

  2012     2011    
  Afgenomen Vol­doende % ges­laagd Afgenomen Vol­doende

% ges­laagd

Brom­fi­ets 50.201 24.449 48,7% 62.887 31.318

49,8%