Menu

Cart

Pas op voor fraude bij het CBR

Afk­ijken? Een oortje indoen waarop een vriend de goede antwo­or­den influis­tert? Een 'looka­like’ naar het the­o­rie exa­men sturen? Het zijn alle­maal manieren om niet te hoeven leren en wel je the­o­rie te halen. Toch is het niet ver­standig: het CBR kent de truc­jes en je kri­jgt van de poli­tie een fikse prent aan je broek.

Maa­trege­len door het CBR
Het CBR heeft in 2012 ver­schil­lende maa­trege­len genomen om fraude bij theorie-examens te voorkomen. Zo hebben ze kluis­jes bij alle CBR locaties geplaatst waar kan­di­daten hun dig­i­tale appa­ratuur moeten opber­gen, zoals tele­foons en MP3-spelers. Durf je het dan nog steeds aan om hulp­mid­de­len te gebruiken, dan word je gepakt door zogenaamde 'sweep­ers’. Hier­mee spoort het CBR open­staande gsm-verbindingen op.

Looka­likes
Ook een per­soon inschake­len die op je lijkt is af te raden. CBR-medewerkers hebben een cur­sus gevolgd om mogelijke 'looka­likes’ op te sporen. Zelfs een tweel­ing­broer kan er tussen uit wor­den gepakt. Ook afk­ijken wordt lastig aangezien er in alle the­o­riezalen schermp­jes zijn geplaatst waarmee het afk­ijken kan wor­den bestreden.

Veel fraudeurs opgepakt
Afgelopen week zijn vier kan­di­daten in Haar­lem betrapt op fraude. Ze zijn over­dra­gen aan de poli­tie en hebben een boete gekre­gen van 500 euro. Met spe­ciale appa­ratuur ont­dek­ten medew­erk­ers van het CBR dat de kan­di­daten tele­foon­verbindin­gen gebruik­ten om con­tact met een hand­langer te houden die op afs­tand de the­o­rievra­gen beant­wo­orde. Begin april was ook al een fraudeur gepakt op voorzegfraude. Hij kreeg voor deze overtred­ing een taak­straf van 60 uur.